"; if ($pos!="") { return $campo; } else { return "'".$campo."'"; } } function criaDelete($tabela,$where) { echo " \$this->SQL.= \" delete from ". $tabela. "
where $where = \$$where \";"; } function criaInsert($campos,$tabela) { $arr = explode(",",$campos); $sql =""; $filtro =""; $camp = ""; for ($i=0;$i
"; echo " \$this->SQL.= \" insert into ". $tabela. "
(". $sql.") values
(".$camp.") \";"; } function criaSelect($campos,$tabela, $mononimo) { $arr = explode(",",$campos); $sql =""; $filtro =""; $camp = ""; for ($i=0;$i\"\"){ \n
\$this->SQL.= \" and ".$mononimo.$arr[$i]."=".trata("\$".$arr[$i])." \";
}
"; //echo trata($arr[$i]); } echo str_replace("'","",$camp)."

"; echo " \$this->SQL = \" select ".$sql." from ".$tabela ." ".str_replace(".","",$mononimo)."
where 1=1 \";
"; echo $filtro; } function criaUpdate($campos, $tabela, $where){ $arr = explode(",",$campos); $sql =""; $filtro =""; $camp = ""; $sql .= "update ". $tabela ; for ($i=0;$i
"; echo "\$this->SQL = \" ". $sql . "
"; echo " where ". $where. " = ". trata("\$".$where) ."\";"; } ?>


Monônimo